menu
LAHAIROI MINISTRIES
Prayed for 1 times I prayed for this

Dears, this week we pray for IRAQ.

Дорогие, в эту неделю мы молимся за ИРАК.

Սիրելինե'ր, այս շաբաթ աղոթում ենք ԻՐԱՔԻ համար:

Received: Mar 13 2018
LAHAIROI MINISTRIES
Prayed for 2 times I prayed for this
Dears, this week we continue to pray for SYRIA.
Дорогие, на этой неделе мы продолжаем молиться за СИРИЮ.
Սիրելիներ, այս շաբաթ մենք շարունակում ենք աղոթել ՍԻՐԻԱՅԻ համար:
Received: Feb 22 2018
LAHAIROI MINISTRIES
Prayed for 1 times I prayed for this
Dears, from today we start prayers for the nations in whose languages ( Armenian, Western Armenian, Arabic, Chechen, Farsi, Georgian, Kazakh, Kurdish, Kyrgyz, Ossetian, Tajik, Turkish, Turkmen, Uzbek) our Ministry publishes books, audiobooks, and audio and video curriculums. This week we pray for SYRIA.
Дорогие, отныне мы начинаем молиться за тех стран, на чьих языках (армянский, западноармянский, арабский, чеченский, персидский, грузинский, казахский, курдский, кыргызский, осетинский, таджикский, турецкий , туркменский, узбекский) наше служение издает книги, аудио книги, аудио и видео уроки . На этой неделе мы будем молиться за СИРИЮ.
Սիրելիներ, այսօրվանից մենք սկսում ենք աղոթքներ այն երկրների համար, որոնց լեզուներով (հայերեն, արևմտահայերեն, արաբերեն, չեչեներեն, պարսկերեն, վրացերեն, ղազախերեն, քրդերեն, ղրղզերեն, օսերեն, տաջիկերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ուզբեկերեն) մեր ծառայությունը հրատարակում է գրքեր, աուդիոգրքեր, աուդիո և վիդեո դասընըացներ: Այս շաբաթ սկսում ենք աղոթել ՍԻՐԻԱՅԻ համար:
Received: Feb 13 2018
You may add your prayer request to Lahairoi's prayer wall using the form below. Once your prayer request is received, we will share it according to your instructions. Feel free to submit as many prayer requests as you like!