menu
LAHAIROI MINISTRIES
Prayed for 2 times I prayed for this
Dears, this week we continue to pray for SYRIA.
Дорогие, на этой неделе мы продолжаем молиться за СИРИЮ.
Սիրելիներ, այս շաբաթ մենք շարունակում ենք աղոթել ՍԻՐԻԱՅԻ համար:
Received: Feb 22 2018
LAHAIROI MINISTRIES
Prayed for 1 times I prayed for this
Dears, from today we start prayers for the nations in whose languages ( Armenian, Western Armenian, Arabic, Chechen, Farsi, Georgian, Kazakh, Kurdish, Kyrgyz, Ossetian, Tajik, Turkish, Turkmen, Uzbek) our Ministry publishes books, audiobooks, and audio and video curriculums. This week we pray for SYRIA.
Дорогие, отныне мы начинаем молиться за тех стран, на чьих языках (армянский, западноармянский, арабский, чеченский, персидский, грузинский, казахский, курдский, кыргызский, осетинский, таджикский, турецкий , туркменский, узбекский) наше служение издает книги, аудио книги, аудио и видео уроки . На этой неделе мы будем молиться за СИРИЮ.
Սիրելիներ, այսօրվանից մենք սկսում ենք աղոթքներ այն երկրների համար, որոնց լեզուներով (հայերեն, արևմտահայերեն, արաբերեն, չեչեներեն, պարսկերեն, վրացերեն, ղազախերեն, քրդերեն, ղրղզերեն, օսերեն, տաջիկերեն, թուրքերեն, թուրքմեներեն, ուզբեկերեն) մեր ծառայությունը հրատարակում է գրքեր, աուդիոգրքեր, աուդիո և վիդեո դասընըացներ: Այս շաբաթ սկսում ենք աղոթել ՍԻՐԻԱՅԻ համար:
Received: Feb 13 2018
Edmund Krzeminski
Prayed for 1 times I prayed for this
[We read] In the King James Bible, Ezekiel 22:30: "And I sought for a man among them, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it: but I found none." O God, please help us and teach us to build a wall [of prayer] around the USA, Canada and Poland. Are you ready to stand in the gap, where God is the Helper and Teacher? Please pray that Poland, the USA/Canada would overcome for: (The Acts 26.18). * Poland, pray for freedom from dead religion to saving faith in God through Jesus Christ as the Saviour and the Lord by grace only, * the Church in the USA, Canada – Pray for repentance and cleansing of the church--Matt. 3.12 "Whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire." * my family: 1. Stir up the hearts of my family for ministry—for me, my wife Dorothy, our daughter Ann, and our sons Peter and Daniel - "..but as for me and my house, we will serve the Lord" Joshua 24.15 2. Pray God's will and wisdom for me and my family; I ask God for great wisdom in school for Daniel, and for Edmund’s work situation, for Dorothy and Peter (also God's direction for his life) and Ann (Ann needs a husband), 3. God's order in my work. I ask God for great wisdom at my work. Blessings and the knowledge of Jesus Christ for my bosses. Thank God for the continuation of my work. Edmund Krzeminski Received: Nov 12 2017
You may add your prayer request to Lahairoi's prayer wall using the form below. Once your prayer request is received, we will share it according to your instructions. Feel free to submit as many prayer requests as you like!